Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz

Poslání a cíle.Motto :
Šťastný je ten,kdo je ochoten rozdávat svůj čas i když žádný nemá. Šťastný je, kdo čeká tak dlouho, aby si mohl přivonět k fialce, až odletí motýl, který na ni odpočívá. Šťastný je, kdo je vděčny za čerstvé housky ráno, za sluneční paprsky v poledne, za hvězdy na večerním nebi. Za vše, co se ostatním zda tak samozřejmé. Šťastny je, kdo přeje druhým vše dobré, ačkoli oni mu často přeji mnoho zlého. (A.L.Balling)


Domov Severka Jiříkov poskytuje služby: „Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem“.

Forma:
Domov Severka Jiříkov je příspěvková organizace zřízena Ústeckým krajem, poskytuje služby dle registrace na Krajském úřadě ze dne 18. 6. 2007 pod číslem jednacím 2237/SZ/2007.
Domov Severka má písemně definované poslání, cíle, cílovou skupinu a principy služeb:


Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Poslání:
Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením v nepříznivé zdravotní situaci, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí. Rozsahem a formou poskytované sociálních služeb zachovávat důstojnost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat svobodnou volbu, nezávislost a dodržování jejich práv. Zachovávat, udržovat a rozvíjet standardní úroveň života, vytvářet podmínky k využívání všech veřejných institucí, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatelů a jejich zapojování do místního společenství a začleňování do běžného způsobu života.

Cíle:
posilovat co největší míru psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti s ohledem na individuální potřeby a schopnosti uživatele, podporovat samostatné rozhodování o svém životě,zajišťovat přípravu na uplatnění v běžném životě a na trhu práce, poskytovat bydlení s co největší mírou soukromí, zajišťovat podporu uživatelů o společenské kontakty, zajišťovat kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality soc. služeb a etickým kodexem, podporovat vzdělávání zaměstnanců zejména v oblasti sociální práce, sociální politiky, sociální pedagogiky, sociální péče a speciální pedagogiky, sociálně právní činnosti, získávat dobrovolníky pro sociální službu.

Okruh osob:
cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby od 27 let věku se zrakovým, zdravotním, sluchovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:
dospělí 27 – 64 let
mladší senioři 65 – 80 let
starší senioři nad 80 let

Služba není určena:
Sociální služba se neposkytuje osobám s projevy agresivity a projevy hrubým způsobem narušující kolektivní soužití.


Domov se zvláštním režimem:Poslání:
Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytujeme podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením v nepříznivé zdravotní situaci, kterou jim nelze zajistit v jejich přirozeném sociálním prostředí. Posilovat sociální začleňování uživatelů sociálních služeb do běžného způsobu života v domově a zejména mimo něj s přihlédnutím ke specifickým potřebám uživatelů služeb. Rozsahem a formou poskytované sociální služby zachovávat důstojnost uživatelů,vycházet z jejich individuálních potřeb, respektovat jejich svobodnou volbu, nezávislost, dodržovat jejich práva a vycházet ze specifických potřeb uživatele. Poskytováním služby zachovávat, udržovat a rozvíjet standardní úroveň života.

Cíle:
Posilovat co největší míru psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti s ohledem na individuální potřeby a schopnosti uživatele, podporovat samostatné rozhodování o svém životě s přihlédnutím k zdravotnímu handicapu, (zejména v oblasti vnímání, prožívání a chování), minimalizovat zátěžové vlivy na uživatele služeb, aktivizovat uživatele, pomáhat mu organizovat denní režim a program, ochraňovat jej před stresovými situacemi, pomáhat mu v obecné orientaci a zároveň ho stimulovat přiměřenými programy činnosti, zprostředkovávat pocit užitečnosti a smyslu běžného způsobu života, rozšiřovat oblast vlastních možností uživatele, režim zařízení přizpůsobovat specifickým potřebám uživatelů služeb, zajišťovat přípravu uplatnění v běžném životě a na trhu práce, přičemž hledat vhodná zaměstnání přizpůsobená specifickým potřebám uživatele, poskytovat bydlení s co největší mírou soukromí, zajišťovat podporu uživatelů o společenské kontakty, zabraňovat stigmatizujícím označením uživatele, zajišťovat kvalitní sociální služby v souladu se standardy kvality soc. služeb a etickým, podporovat vzdělávání zaměstnanců zejména v oblasti sociální práce, sociální politiky, sociální pedagogiky, sociální péče a speciální pedagogiky, sociálně právní činnosti, získávat dobrovolníky pro sociální službu.

Okruh osob:
Osoby ve věku 27 let bez omezení horní hranice věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, Osoby se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:
dospělí 27 – 64 let
mladší senioři 65 – 80 let
starší senioři nad 80 let

Služba není určena:
Sociální služba se neposkytuje osobám s projevy agresivity, projevy hrubým způsobem narušující kolektivní soužití a osobám závislým na návykových látkách. Služba se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.

Poskytované služby:
Poskytujeme služby formou celoročního pobytu. Zajišťujeme, kulturně-společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací služby a to s přihlédnutím ke stupni postižení uživatele. Vytváříme podmínky pro udržení a rozvoj soběstačnosti uživatele v příjemném a klidném prostředí při zachování co největší možné míry jejich práv, důstojnosti a vůle uživatele služeb.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách:
a) poskytování ubytování
b) poskytování stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g) sociálně terapeutické činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále:
Zabezpečování péče uživatelů s ohledem na stupeň postižení, včetně léčebné preventivní péče a rehabilitace, výchovné a sociální péče. Zajištění péče ústavní péče pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči. Zpracování podkladů pro rozhodnutí o úhradě za pobyt v zařízení. Vytváří pro uživatele náhradní rodinné a životní prostředí. Zajišťuje pro své uživatele, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vhodnou zájmovou a kulturní činnost i pracovní činnosti. Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům.

znak

 
Káďa–technik©2011