Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz

DOMÁCÍ ŘÁD„Domova pro osoby se zdravotním postižením“ a „Domova se zvláštním režimem“:Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen domov) poskytuje občanům (dále jen uživatel) pobytové celoroční služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.Všichni uživatelé domova si musí být vědomi, že klidného, spokojeného a plného života bude dosaženo nejenom hmotným zabezpečením, ale i tím, že upraví své vzájemné vztahy na základě uvědomělé kázně, vzájemné pomoci a úcty, jakož i tím, že budou ochraňovat a šetřit majetek domova a jeho uživatelů. Je proto třeba, aby dbali cti, vážnosti a dobré pověsti své i domova a vyvarovali se všeho, co by narušovalo klidné soužití. K tomu přispěje dodržování předpisů tohoto domácího řádu.

Účast uživatelů:

Uživatelé domova se podle svých sil, schopností a zdravotního stavu podílejí na organizování společného života v domově a přispívají tak ke zvýšení úrovně ústavní péče. V domově působí výbor obyvatel (uživatelů) zastupující zájmy uživatelů. Účelem výboru je zejména uspokojování potřeb uživatelů sociální péče, ochrana jejich práv, integrace do společenského života, možnost ovlivnit kulturní a zájmovou činnost v domově i mimo něj, řešení konfliktů, atd.. Cílem je posílení práv a postavení uživatele domova a zlepšení vzájemného soužití. Výbor se schází pravidelně každý měsíc se zástupci vedení domova

Přijímání uživatelů:

Uživatel (opatrovník či zákonný zástupce) předkládá žádost o umístění v domově, součástí žádosti je mimo jiné i dotazník k osobnostnímu profilu uživatele, dotazník ke zjištění požadavků na poskytovanou službu. Smyslem žádosti a dotazníku je individualizace potřeb uživatele, která je během pobytu zpracována v individuálním plánu.

Ubytování v domově:

Při příchodu do domova je uživateli přidělen pokoj a lůžko na základě uzavřené smlouvy. Změna pokoje je možná jen na základě podmínek uvedených ve smlouvě. Jde-li o manžele (druh-družka), mohou být ubytováni společně, pokud to dovolují prostorové podmínky domova.

Hygiena uživatelů domova:

Při příchodu se nový uživatel podrobí vstupní lékařské prohlídce. V případě,že to jeho zdravotní stav nedovoluje, přebírá obslužný personál za uživatele odpovědnost (za jeho čistotu šatstva, prádla a obuvi). Uživatelé jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny a hygieny v ubytovacích prostorách. Podle svých sil se mají snažit pomáhat udržovat v domově vzorný pořádek a čistotu. Každý uživatel se koupe podle potřeby. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, koupe se pod dozorem pracovníků sociální péče nebo zdravotnické pracovnice a to podle stanoveného rozvrhu, s přihlédnutím na přání a potřeby uživatele. Dbá rovněž o pravidelné stříhání vlasů a holení, přičemž využívá služeb nabízených v Jiříkově mimo domov. Pro imobilní uživatele tuto službu zajišťuje domov. Osobní prádlo uživatel je vyměňováno dle potřeby, nejméně 1x týdně. Praní,žehlení a opravu prádla obstarává správa domova. Prádlo předává k vyprání obslužný personál oddělení. Ložní prádlo je měněno dle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Ředitel domova, zdravotničtí pracovníci a pracovníci sociální péče dohlížejí na dodržování zásad osobní hygieny uživatel.

Hygiena prostředí:

V obývacích místnostech, jídelnách a ostatních prostorách domova musí být bezpodmínečně udržován pořádek a čistota. Totéž platí o skříních a ostatním nábytku, v němž nesmějí být ukládány zbytky jídel a odpadky, které se odkládají do zvláštních nádob nebo košů a o jejich likvidaci rozhoduje správa domova. Zvláště se zdůrazňuje, že zbytky jídel není dovoleno uživatelům, ani jejich příbuzným a zaměstnancům odnášet z domova. Doporučuje se, aby uživatelé během dne využívali příznivého počasí k pobytu na čerstvém vzduchu v areálu domova. Kouření ve všech místnostech a na pokojích je zakázáno! Uživatelům je umožněno kouření před vstupem do budov a prostorách k tomu určených.

Uložení věcí uživatelů:

Věci, které si uživatel do domova přinese, zůstávají jeho majetkem. Věci přidělené domovem, zůstávají majetkem domova. Veškeré materiální hodnoty se evidují jednotlivým uživatelům na složních listech. Ředitel domova povoluje používání vlastního rádia, televize nebo část vlastního nábytku (např. křeslo, skříňka, polička) dle možnosti a velikosti přiděleného pokoje. Vlastní prádlo a svršky je nutné označit (popsat, vyšít) na rubovém, avšak dobře viditelném místě. Věci uživatelů a nově pořízené věci vyjma svršků je nutno zapsat do složních listů. Při nástupu se svršky zapíší do operativní evidence a tato se průběžně aktualizuje (nákup, vyřazení věcí). Věci nebezpečné nebo zdravotně závadné nelze do domova přinášet. Cenné předměty je možno dát do úschovy domova, jinak za ně domov neručí. Uložené cenné předměty jsou vedeny na složních listech a uloženy v trezoru. Kapesné se eviduje na depozitních účtech jednotlivých uživatelů. Hospodaření s finančními prostředky se děje na základě souhlasu uživatelů, opatrovníků, případně opatrovnického soudu. Předměty dané do úschovy budou vydané na žádost nebo při propuštění z domova.

Doba klidu:

Doba nočního klidu je stanoveno následovně: od 22. 00 do 6. 00 hod.
Doba otevírání a zavírání objektu je stanovena následovně: od 5. 30 do 19. 00 hod.

Zdravotní péče:

Zdravotní péči poskytuje praktický lékař (smluvní lékař), který zajišťuje i potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Ordinační hodiny jsou stanoveny podle dohody s lékařem. Psychiatrická péče je zajištěna psychiatrickým lékařem. Je ve vlastním zájmu uživatel, aby se ukázněně podrobili opatřením lékaře a dodržovali pokyny jím dané. Léky obyvatelům vydává pouze kvalifikovaná zdravotní sestra podle ordinace lékaře. Ta dohlíží i na to, aby obyvatelé léky řádně užívali. Není dovoleno léky hromadit. Nový uživatel musí léky donesené s sebou do domova odevzdat zdravotní sestře. Není dovoleno, aby příbuzní obyvatelům léky donášeli bez vědomí sestry. Osoby u nichž vznikne podezření z přenosné choroby, jsou ihned přemístěny do zdravotnického zařízení. Musí se podrobit pokynům lékaře a zdravotních pracovníků. Je-li uživatel ze zdravotních důvodů umístěn v nemocnici, v domově je mu jeho místo zachováno až do jeho návratu.

Stravování:

Strava je podávána denně v době:

Snídaně přesnídávka: 07.30 – 8.30 hod.
Oběd: 12. 00 – 13. 00 hod.
Svačina: 14.30 – 15.00 hod.
Večeře: 17.30 – 18.30 hod.
Diabetikům je druhá večeře podávána ve 20.00 hod.

Strava je připravována podle jídelního lístku, který sestavuje stravovací komise a schvaluje smluvní lékař. Diety obyvatelům předepisuje smluvní lékař. Jídla jsou podávána v jídelnách na jednotlivých pavilonech, pouze imobilním a nemocným jsou podávána na pokoji. Tekutiny (čaj) jsou k dispozici po celý den.

Vycházky:

Uživatelé vycházejí z domova vždy řádně a čistě oblečeni. Odchod a příchod jsou povinni v zájmu své bezpečnosti a zdraví hlásit ošetřujícímu personálu. Doba vycházky nesmí překročit dobu nočního klidu tj. 22.00 hod.. Výjimku může povolit jen vedení domova. Uživatelé domova, které podle pokynů lékaře pro svůj věk nebo pro svůj zdravotní stav, tělesnou nebo duševní vadu potřebují na vycházku průvodce, vycházejí s doprovodem.

Přechodný pobyt mimo domov:

Přechodný pobyt mimo domov (k návštěvě příbuzných, dovolená apod. ) je uživatel povinen oznámit obslužnému personálu ve směně (s dostatečným předstihem minimálně 5 dnů předem) a to i místo přechodného pobytu s udráním adresy a délky pobytu mimo domov a kontaktní osoby (s telefonním číslem). Při nedodržení 5 denní lhůty se úhrada za stravu nevrací vyjma případů pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení. Před odchodem uživatel obdrží potřebné léky na výše uvedenou dobu, kartu zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti.

Návštěvy:

Návštěvy uživatelů jsou neomezené. Stanovená doba návštěv je omezena dobou nočního klidu. Návštěvy jsou povinny se nahlásit službě na jednotlivých pavilonech. Doporučuje se návštěvám předem kontaktovat obslužný personál z důvodu přítomnosti uživatele v domově (uživatel může být účastníkem různých akcí).

Kulturní život a zájmová činnost:

Domov poskytuje uživatelům vedle zaopatření též příležitost ke kulturnímu životu a zájmových aktivitám. Rozsah a druhy aktivit vycházejí z potřeb a požadavků klientů, přičemž se vychází z jejich zdravotního stavu a co možná nejmenší míry rizika při těchto aktivitách. Na základě vyhodnocení potřeb jsou sestavovány plány aktivit. Realizace plánů a akcí probíhá ve spolupráci s vedením domova a provozním a technickým možnostem, jakož finanční situace uživatelů. Vzhledem k omezeným prostorám domova se aktivity soustřeďují do prostor „domečku“ v areálu domova a čtyřech vnitřních prostor pavilonů. Z důvodu nedostatečných prostor se v maximální míře využívá spolupráce s různými organizacemi a spolky, kde se rovněž realizuje zájmová a kulturní činnost. Uživatelé jsou povinni při provádění akcí dodržovat pokyny doprovodného a obslužného personálu z důvodu vlastní bezpečnosti.

Pracovní činnost uživatelů a sociální rehabilitace:

Pracovní činnost je dobrovolná. Uživatelé se mohou v domově podle svých zájmů, potřeb, schopností a zdravotních možností zúčastnit drobných prací (výzdoba, drobný úklid vlastního pokoje, stlaní, aj. – v rámci uchování tělesné aktivity). Individuální pracovní činnost uživatele je realizována v rámci stanoveného individuálního plánu. Účast na pracovní činnosti je podmíněna souhlasem lékaře a uživatele. Uživatelé podle zdravotního stavu mají možnost sociální a pracovní rehabilitace i mimo ústav i v Agentuře Pondělí v Rumburku. Cílem sociální rehabilitace a pracovní činnosti je v co největší míře integrovat uživatele do společnosti a běžného způsobu života.

Příjem důchodů z důchodového zabezpečení a příspěvku na péči:

Důchody z ČSSZ jsou zasílané na účet domova hromadným příkazem nebo poštovní poukázkou v hotovosti. Vždy 15. dne v měsíci o srážce úhrady za stravu a ubytování je zůstatek uživatelům uložen na depozitní účet nebo vyplacen v hotovosti. Vzhledem k omezené provozní době České spořitelny, a. s. Jiříkov (Po, St, Pá) se výplatní den řídí touto provozní dobou. Příspěvky na péči jsou zasílány na účet domova.

Stížnosti:

Stížnosti jsou řešeny vnitřními pravidly domova, kde jsou uvedeny možnosti, jak tyto stížnosti uplatňovat. Každý uživatel má možnost si stěžovat v případě nespokojenosti s poskytováním jakékoliv sociální služby pracovníkovi domova, ke kterému má důvěru. Uživatel má možnost podat stížnost formou písemnou, ústní nebo vhodit stížnost do anonymních schránek umístěných viditelně na každém pavilonu. Schránky vybírá sociální pracovnice týdně. Za podání stížností nelze stěžovatele trestat, veřejně se mu vysmívat či jinak znevažovat jeho důstojnost.

Odpovědnost uživatelů za způsobenou škodu a za svěřené věci:

Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku domova nebo na majetku jiných uživatelů. Jde-li o věci, které mu byly dány správou domova k užívání, šatstvo, prádlo a obuv, odpovídá za jejich ztrátu a za šetrné zacházení s nimi. Ztrátu nebo poškození těchto věcí je povinen ihned ohlásit sestře nebo sociální pracovnici. Věci přidělené domovem nesmí uživatel darovat příbuzným ani známým a ani je znehodnocovat. V případě ztráty, poškození, znehodnocení majetku domova je uživatel povinen škodu nahradit domovu. O výši způsobené škody rozhoduje ředitel.

Pořádková opatření:

Jestliže ředitel domova nebo opatrovník jím pověřený nemohou domluvou a přesvědčováním dosáhnout toho, aby se uživatel řídil zásadami dobrého soužití, zachovával vnitřní předpisy domova a jde-li o věci, které jsou převedeny v čl. IX.. uzavřené smlouvy s uživatelem, může ředitel domova podle tohoto článku postupovat.
Za závažné porušení pořádku a kázně je zejména považováno: nadměrné požívání alkoholu a návykových látek, vyvolávání neustálých hádek a konfliktů,neoprávněné napadání ošetřujícího personálu a uživatelů, hrubé a vulgární chování, hraní hazardních her.


Účinnost:

Tento „Domácí řád“ nabývá účinnosti dnem 9. 8. 2007, zároveň se tímto ruší„Domácí řád“ ze dne 1. 1. 2007.


Ing. Bc. Pavel Maleček
ředitel ÚSP Jiříkov

znak

 
Káďa–technik©2011